/files/tgs/188/samenwerkingjongoud.jpg

Welzijn, ontwikkeling sociaal domein

Welzijnswerk lijdt onder een zeer wisselende maatschappelijke en bestuurlijke waardering. Afhankelijk van het politiek klimaat in gemeenten hebben welzijnsorganisaties de afgelopen jaren ingrijpende wijzigingen doorgemaakt. Ook is de druk om de resultaten van het werk te verantwoorden sterk toegenomen.

Bij uitstek in deze tijd echter zijn er voor het welzijnswerk grote kansen. In de zorg vindt een herwaardering van de lokale zorg plaats. Men beseft dat geïntegreerde, wijkgerichte zorg van groot belang is voor de kwaliteit van zorg en het voorkomen van zwaardere zorgvragen.

Voor welzijnsorganisaties betekent dit vernieuwing en het vinden van vernieuwd aanbod en een nieuwe taal die verantwoordingsmogelijkheden biedt en
financiers van het maatschappelijk nut van het werk overtuigt.
De omslag die hiervoor nodig is, raakt de inhoud, de organisatie en de besturing van het werk. In vele projecten hebben wij welzijnsorganisaties hierin bijgestaan.

In opdracht van de landelijke 'Aanjager respijtzorg' deden wij onderzoek en voerden wij in verschillende gemeenten praktijkinterventies uit voor de versterking van de ondersteuning van mantelzorgers met verschillende vormen van respijtzorg.

Met de VVT instelling Humanitas deden wij een gehonoreerd voorstel aan de gemeente Rotterdam voor de ontwikkeling van een zgn. Hub-plus, waarin ouderen ondersteund worden in een arrangement van maatschappelijke ondersteuning tot specialistische tweede lijnszorg.

Voorstel Hub plus