/files/tgs/006/wvlokaal.jpg

Lokale zorg

Na een lange periode van centralisatie en functiegerichtheid staat 'lokale zorg' in deze tijd weer opnieuw in de aandacht. De belangrijkste vraag blijft hoe je de zorgketen zo goed mogelijk laat aansluiten op de behoeften van cliënten. De waardering voor lokale zorg groeit, nu duidelijk is dat het beleid van de laatste decennia tot sterke kostengroei heeft geleid. Het beleid was vooral gericht op de professionalisering, de bedrijfsvoering, schaalvergroting en pogingen de instroom van cliënten te beheersen (indicatiestelling). Steeds meer groeit het inzicht dat lokaal georganiseerde zorg belangrijk is voor kwaliteit en toegankelijkheid van zorg, maar ook voor de beheersing van de kosten. Lokale zorg werkt vanuit de sociale context, biedt betere mogelijkheden voor preventie en vermijdt te snelle afhankelijkheid van zorgverlening door de benutting van zelfredzaamheid en de mantelzorg.

Om deze ambitie in de praktijk te kunnen realiseren moeten de juiste verbindingen tussen zorgorganisaties én professionals over de grenzen van de sectoren eerste- tweedelijn, VVT en WMO heen, tot stand worden gebracht. Sinds onze oprichting houden wij ons daarmee bezig.