/files/tgs/003/wvjeugdzorg.jpg

Jeugd­gezondheids­zorg

Nu de meeste gemeenten een Centrum voor Jeugd en Gezin hebben gerealiseerd, komt de volgende uitdaging langszij. Gemeenten en partijen in het veld staan voor de uitdaging om de decentralisatie van de jeugdzorg naar gemeenten gezamenlijk vorm te geven. Deze stelselwijziging vraagt aandacht voor de regierol van gemeenten. Maar stelt partijen ook voor de vraag welke beleidsinhoudelijke keuzes er nu en straks worden gemaakt. Hoe wordt in een tijd van schaarse middelen gestuurd op het financiële kader? Maar ook inhoudelijke vragen zullen aan de orde moeten komen: Hoe gaan we om met indicatiestelling en de laagdrempeligheid van het CJG? Past er aan de front-office meer ruimte voor de professional om te indiceren en welke deskundigheid is hiervoor nodig? Welke winst valt er te behalen in en door ketensamenwerking? Bureau Obelon ondersteunt partijen zowel bij de strategische visievorming als de concrete implementatie.

Drie sleutels voor de transitie in de jeugdzorg

De jeugdzorg lokaal, op zoek naar een succesvolle route