/files/tgs/189/634378439919012b525db.jpg

Geestelijke gezondheidszorg

De GGZ maakt grote transities door. De forse bezuinigingen in combinatie met veranderende bekostiging en wetgeving staan ogenschijnlijk haaks op de maatschappelijke behoefte, en soms noodzaak, om de zorg voor deze kwetsbare groepen te organiseren. De GGZ verschuift richting de sociale geneeskunde, waarin meer aandacht komt voor de mogelijkheden tot participatie en zelfredzaamheid van patiënten. Dat vraagt ondernemerschap en innovatie van zowel managers als behandelaren en slimme organisatie- en samenwerkingsvormen in het primaire proces. Bureau Obelon ondersteunt zowel bij de strategische visievorming als de concrete realisatie daarvan.