/files/tgs/190/oudehandene1484636347522.jpg
Obelon is sinds de jaren 80 betrokken bij de ontwikkeling van de VVT. Wij ondersteunden kruisverenigingen, hielpen bij de integratie met de toenmalige gezinszorgorganisaties en bij de samenwerking met...
/files/tgs/188/samenwerkingjongoud.jpg
Welzijnswerk lijdt onder een zeer wisselende maatschappelijke en bestuurlijke waardering. Afhankelijk van het politiek klimaat in gemeenten hebben welzijnsorganisaties de afgelopen jaren ingrijpende w...
/files/tgs/003/wvjeugdzorg.jpg
Nu de meeste gemeenten een Centrum voor Jeugd en Gezin hebben gerealiseerd, komt de volgende uitdaging langszij. Gemeenten en partijen in het veld staan voor de uitdaging om de decentralisatie van de ...
/files/tgs/006/wvlokaal.jpg
Na een lange periode van centralisatie en functiegerichtheid staat 'lokale zorg' in deze tijd weer opnieuw in de aandacht. De belangrijkste vraag blijft hoe je de zorgketen zo goed mogelijk laat aansl...
/files/tgs/002/verloskunde.png
De geboortezorg in Nederland is sterk in ontwikkeling. Op vele plekken spreken verloskundigen met ziekenhuizen over de vorming van verloskundige centra. Het aangaan van samenwerking met een ziekenhuis...
/files/tgs/189/634378439919012b525db.jpg
De GGZ maakt grote transities door. De forse bezuinigingen in combinatie met veranderende bekostiging en wetgeving staan ogenschijnlijk haaks op de maatschappelijke behoefte, en soms noodzaak, om de z...
/files/tgs/001/wvpallilatief.jpg
Palliatieve zorg is een grote uitdaging voor de organisatie van de zorg. Uit onderzoek blijkt dat teveel mensen in het ziekenhuis overlijden die anders hadden gewild. In de palliatieve fase moet een o...
/files/tgs/007/wveerstelijns.jpg
Wij zijn sinds onze oprichting actief in de eerstelijnszorg en waren betrokken bij meer dan 200 projecten in de eerstelijn. Wij helpen bij de vorming van samenwerkingsverbanden van huisartsen, eerstel...
/files/tgs/005/wvoverheid.jpg
Tussen beleid en uitvoering bestaat altijd een spanningsveld. De overheid ontwikkelt beleid voor de zorg- en welzijnssector en werkt in samenwerking met het veld aan de implementatie ervan. Dit beteke...
/files/tgs/187/anderhalf.jpg
Om de zorg betaalbaar te houden en tegelijkertijd zo dicht mogelijk bij de zorgbehoevende te organiseren, worden initiatieven in de 'anderhalvelijn' actief gestimuleerd door overheid en zorgverzekeraa...
/files/tgs/004/wvmanagement.jpg
Bureau Obelon is betrokken bij uiteenlopende vraagstukken rond zorg en organisatie. In deze dubbelhartige tijd van zorgarrangeren versus marktwerking, ketenvorming versus ondernemerschap, is innovatie...